Łódzka Aktywizacja!

DARMOWE szkolenia, staże,
za które TY DOSTANIESZ PIENIĄDZE

O projekcie

Tytuł projektu: ,,ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Zatrudnienie
Numer i nazwa Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
Okres realizacji projektu: 01.07.2022 do: 31.08.2023
Obszar realizacji projektu: Województwo: łódzkie
Wartość Projektu wynosi: 1 331 886,27 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 265 291,95 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 135 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych
i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. łódzkiego poprzez zdobycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych
z predyspozycjami uczestników i zapotrzebowaniem rynku pracy jak również opracowanie IPD, przeprowadzenie pośrednictwa pracy i organizacji staży (dla części UP) w okresie 14 miesięcy realizacji projektu tj. od 01.07.2022r. do 31.08.2023r.,
w konsekwencji natomiast podjęcia zatrudnienia.

Efekty projektu:

 • zdefiniowanie predyspozycji i określenie ścieżki rozwoju zawodowego,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • zdobycie kwalifikacji/kompetencji oraz doświadczenia zawodowego zgodnie z predyspozycjami Uczestników Projektu,
 • zmiana sytuacji życiowej w wyniku uzyskania zatrudnienia.

Do projektu zapraszamy:

osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin),zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. łódzkiego, należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Maz., Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz,
 • osoby zamieszkujące powiaty: brzeziński, opoczyński, pabianicki, pajęczański, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski, kutnowski, łaski, łódzki wschodni
 • byłych Uczestników Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO WP na lata 2014-2020.

Co oferujemy w ramach Projektu – na czym to polega?

1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (Indywidualny Plan Działania):

Wsparcie ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb UP wynikających z aktualnego stanu wiedzy uczestnika, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Każdy UP otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia (4 godziny wsparcia).

2. Pośrednictwo pracy

Polega na udzielaniu uczestnikom proj. pozostającym bez pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Wsparcie będzie obejmowało m.in.:
– przeprowadzenie rozmów z UP, mających na celu zebranie niezbędnych informacji prowadzących do zatrudnienia,
– pozyskiwanie z UP ofert pracy od pracodawców,
– analizowanie wspólnie z UP ofert pracy, zdefiniowane celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań właściwych ofert pracy
– informowanie UP o przysługujących im prawach i obowiązkach zgodnie z prawem pracy

3. Kursy/szkolenia zawodowe

Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. W ramach szkolenia Uczestnicy Projektu otrzymują następujące korzyści:

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie społeczne na czas szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi na czas szkolenia

Szkolenia z zakresu kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Doradca Zawodowy, tworząc wraz z UP Indywidualny Plan Działania skutecznie dobierze konkretne szkolenia do indywidualnych jego potrzeb.

Celem kursu jest nabycie przez 15 UP kompetencji w zakresie opiekuna osoby starszej/niesamodzielnej + masaż geriatryczny. UP zdobędzie wiedzę z zakresu: procesu starzenia się, chorób osób w wieku podeszłym/niesamodzielnych, leczenia bólu, pielęgnacji pacjentów, opieki długoterminowej, opieki dziennej/nocnej/całodobowej, zasad prawidłowego żywienia osób starszych/niesamodzielnych, zajęć aktywizujących seniorów, elementów pierwszej pomocy, podstaw anatomii osób starszych, wpływu masażu na organizm seniorów, rodzaje technik masażu stosowanych u osób starszych, praktyczne stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych u osób starszych.

Celem kursu jest nabycie przez 48 UP kompetencji w zakresie rachunkowości i księgowości.
UP zdobędzie wiedzę z zakresu: istoty i funkcji rachunkowości, księgi rachunkowej, aktywa, pasywa, koszty i przychody, podatku dochodowego, podatku VAT, wykorzystywaniu programów komputerowych z branży rachunkowości i księgowości.

Celem kursu jest nabycie przez 16 UP kompetencji w zakresie operatora maszyn CNC. UP zdobędzie wiedzę z zakresu: ogólnej wiedzy o obróbce
i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, instruktaż wstępny oraz ćwiczenia związane m.in.
z programowaniem, przygotowania materiałów, doboru parametrów, ćwiczeń z samego wykonywania obróbek, projektowania wspomaganego komputerowo, tworzenia i zapisywania projektów, ścieżek narzędziowych, doboru parametrów, wydruków.

Zaplanowany kurs w ramach projektu umożliwi przygotowanie UP do samodzielnej pracy przy obrabiarkach CNC i dostarczy profesjonalnej wiedzy
o technologii obróbki skrawaniem i sposobach dobierania narzędzi oraz parametrów pracy maszyn CNC.

Celem kursu jest nabycie przez 12 UP kwalifikacji w zakresie spawania metodą MAG (135). UP zdobędzie wiedzę z zakresu: ogólnej wiedzy
o spawalnictwie, urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości; ćwiczeń dot. m.in. przygotowania materiałów, doboru parametrów, wykonywania złączy. Program kursu będzie zrealizowany zgodnie z wytycznymi W-19/IS-02 ISG.

Na zakończenie kursu UP będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje w zakresie spawania metodą MAG (135) przeprowadzonego pod nadzorem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik
z egzaminu otrzymają certyfikat ISG, potwierdzający uzyskane kwalifikacji i uprawnienia oraz książeczki spawacza-uprawnienia międzynarodowe.

Skierowane dla 44 Uczestników Projektu, którzy wezmą udział w szkoleniach/kursach służących nabyciu lub podniesieniu kwalifikacji/kompetencji w zawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku pracy. Tematyka szkolenia/kursu będzie ustalona podczas spotkania z doradcą zawodowym w ramach opracowania IPD i będzie zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

4. Staże zawodowe

celem zadania jest aby 27 osób zostało objętych wsparciem w postaci 3 miesięcznego stażu zawodowego zgodnego z nowymi kwalifikacjami/ kompetencjami, które zostały nabyte w trakcie szkolenia. Staże będą rekomendowane osobom, u których na podstawie spotkania IPD zostanie zdiagnozowana największa potrzeba nabycia doświadczenia zawodowego. Staże w pierwszej kolejności kierowane będą do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności ze względu na brak doświadczenia zawodowego lub jego znaczące niedostosowanie do aktualnych potrzeb pracodawców.

Staże wyposażą Uczestnika Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania konkretnego zawodu. Staż będzie odbywał się zgodnie
z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk
i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia. W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu,

Rekrutacja

Rekrutacja będzie otwarta, powszechna, zgodnie z zasadą równości płci i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju. Będzie prowadzona w sposób ciągły – nabór kandydatów w okresie VII 2022 – II 2023.

ETAPY REKRUTACJI:

1
Aplikacja

Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/pocztą/e-mail/fax/tel./ możliwość dojazdu do osób z niepełnosprawnością po zgłoszeniu takiej potrzeby), formularz rekrutacyjny oraz zaświadczenia/oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych (m.in.: zamieszkanie, posiadane kwalifikacje/wiek/niepełnosprawność/status bezrobotnych/biernych zawodowo), status na rynku pracy i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do grupy doc. będą potwierdzane stosownym zaświadczeniem z właściwej instytucji publicznej (np. PUP dla osób bezrobotnych zarejestrowanych, ZUS-dla osób biernych zawodowo
i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP).

2
Weryfikacja kwalifikowalności

Weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych
UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników.

3
Kwalifikacja

Kwalifikacja – osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, na etapie selekcji wstępnej zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym:

 • status byłego UP z zakresu włączenia społ. realiz. w ramach celu temat. 9 w RPO WP na lata 2014-2020 – 10 pkt,
 • zamieszkanie na obszarze miast średnich woj. łódzkiego (Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz) – 3 pkt,
 • zamieszkanie na obszarze powiatów, gdzie stopa bezr. przekracza śr. Wojewódzką – 6 pkt,
 • kobiety – 6 pkt,
 • osoby z niepełnosprawnością- 6 pkt,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 6 pkt,
 • osoby po 50 roku życia – 2 pkt,
 • osoby długotrwale bezrobotne – 2 pkt

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie największej liczby punktów. Po etapie oceny punktowej osoby z największą liczbą punktów, spełniające wszystkie kryteria zostaną umieszczone na liście osób przyjętych do projektu – liście podstawowej Uczestników/czek projektu, z którymi zostaną zawarte Umowy uczestnictwa w projekcie.

Osoby z najwyższym wynikiem punktów zostaną zaproszone do projektu. Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji kandydata z listy podstawowej na jego miejsce zostanie wprowadzona osoba z listy rezerwowej, która posiada największą liczbę punktów niezależnie od kolejności naboru. W przypadku osób o tej samej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Oceny kwalifikowalności osób do projektu dokonuje KOMISJA REKRUTACYJNA: Kierownik Projektu, Asystent Projektu.

*Biuro dostępne w godz. 8-16 oraz w umówionych dogodnych porach.

Jak się zgłosić?

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie wypełnij dokumenty rekrutacyjne i prześlij do nas osobiście/pocztą/e-mail/fax/tel./ lub zgłoś się do naszego biura.

Aby uzyskać więcej informacji, w razie pytań, problemów prosimy
o kontakt z biurem projektu.

 • Możliwość dojazdu do osób z niepełnosprawnością po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Biuro projektu ,,ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!”

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Harmonogramy

Aktualności

RÓG Consulting & Business Training – o nas

Firma RÓG Consulting & Business Training Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową, prowadzącą swoją działalność od 2009 r. Swoje usługi świadczy na terenie całej Polski czego efektem jest kilka tysięcy przeszkolonych osób bezrobotnych oraz pracujących. Firma na swoim koncie posiada zakończone pełnym sukcesem projekty:
– ,,PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” (2020-2021), Działanie: 1.2.1, POWER
– ,,POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 2.0″ (2020-2022), Działanie: 5.5,
– ,,ŁÓDZCY ZAWODOWCY – program wspierania aktywności zawodowej po 29 roku życia” (2019-2021), Działanie: 8.2, RPLD
– „LUBELSCY ZAWODOWCY” (2017-2019), Działanie: 9.1. POKL
– ,,POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA” (2017-2019), Działanie: 5.5,
– ,,Nowa Szansa – Program Aktywizacji Zawodowej 30+” (2017-2019), Działanie: 7.1, RPPK
– ,,Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (2016-2019), Działanie: 8.2, RPLD
– „Pozytywna Energia w Łódzkim” (2012-2014), Działanie: 8.1.1. POKL


Kontakt

Biuro projektu ,,ŁÓDZKA AKTYWIZACJA!”